Faire un don / Stödja oss

Matériel scolaire / Skolmaterial

Un kit scolaire complet comprend un sac d’école et son matériel: cahier, crayons, matériel de géométrie et livres. Il représente un don conséquent pour les familles les plus pauvres. Un kit complet coûte 30 euros et est acheté sur place au Sénégal par notre association.Vous pouvez soit financer l’intégralité d’un kit soit une partie de celui-ci

Une photo de l’ écolier qui aura recu votre don vous sera envoyée la mission accomplie. Vous recevrez également le film documentaire de la mission au printemps 2023.

Help my village est une association humanitaire enregistrée en Suède sous le numéro 802540-0386.

Vos dons peuvent être faits via la plate forme de financement participatif http://www.diapci.sn. Nom du projet ”Permettez l’école aux enfants défavorisés de Casamance” ou en nous contactons par mail

helpmyvillagesenegal@gmail.com. Merci d’avance

Notez que le financement total ou partiel du kit scolaire est possible tout en étant ou n’étant pas membre de l’association.

En komplett skolväska består av en skolväska och dess material: anteckningsblock, pennor, geometriska material och böcker. Det är en betydande donation till de fattigaste familjerna. Ett komplett kit kostar 30 euro och köps in lokalt i Senegal av vår förening.Du kan antingen finansiera hela eller en del av kitet
Du kan antingen finansiera hela paketet eller en del av det

Du kan antingen finansiera hela eller en del av paketet.
En bild på det barn som har fått din donation kommer att skickas till dig när uppdraget är slutfört. Du kommer också att få dokumentärfilmen om uppdraget våren 2023.

Help my village är en ideel förening med organisationsnummer 802540-0386.

Du kan swisha ditt stöd till 0768581864 (markera namn och Help my village), genom vår crowfunding http://www.diapci.sn (Permettez l’école…) eller genom att maila oss för mer info till helpmyvillagesenegal@gmail.com.

Tusen tack på förhand

 1. Föreningens namn och föreningens 

Föreningens namn är HELP MY VILLAGE – SENEGAL 

 1. Mål

Föreningen är en religiös och politisk obunden ideell förening med syfte att hjälpa människor på landsbygden i Senegal.

 1. Syfte

Föreningen ska jobba med olika projekt såsom:

Hygien och vardag:

Förbättra sanitet i skolor (bygga separata toaletter för flickor och pojkar)

Öka kunskaper om handhygien och riskerna med bakteriespridning

Ge stöd till flickor kring menstruation

Ge kunskap om hur man tillverka mensskydd

Dela ut hygienkit till behövande familjer

Dela ut glasögon till äldre behövande människor

Utbildning: 

Skolkit till behövande barn

Sprida ut kunskaper om barnens rättigheter

Stödja elevråd i skolor

Stödja barn som har en lång väg att gå till skolan 

 1. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i  Kalmar Län.

 1. Medlemskap

Medlem i föreningen är den som skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

 1. Avgifter

Att bli medlem i föreningen kostar 200 kr/år för enskild medlem, 300 kr/år för två personer boende på samma adress. 

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

 1. Styrelsen

Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelse utser inom sig kassör, ordförande och vice ordförande. 

 1. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handlar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar åt föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller minst två styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

 1. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande

 1. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår

 1. Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 1. Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 50 % av avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 1. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 50 % av antalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till behövande personer i Senegal.

Annons