Association solidaire Solidaritetsförening

Association humanitaire basée en Suède.
HELP MY VILLAGE a pour objectif d’améliorer le quotidien des communautés villageoises de Casamance. Ses actions touchent des domaines variés tels que: distribution de kits scolaires, kits d’hygiène, sensibilisation aux droits des enfants, ateliers musicaux interactifs avec les enfants autour de leurs droits fondamentaux,construction de toilettes dans les établissements scolaires villageois, aménagement d’un bibliobus, etc.

Ideell förening baserad i Kalmar, Sverige.
Syftet med Help my village är att förbättra vardagen för bysamhällen i Casamance. Verksamheten omfattar olika områden, t.ex. utdelning av skolmaterial, hygienpaket, information om barns rättigheter, interaktiva musikaliska workshops med barn om deras grundläggande rättigheter, byggande av toaletter i byskolor, finansieringen av en bokbuss, osv.

”TON DROIT À L’ÉCOLE”

”DIN RÄTT TILL SKOLAN”

 “TON DROIT À L’ÉCOLE”

Chaque enfant compte

Le droit à l’éducation est un des principes majeurs de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).

Un droit fondamental aidant à faire respecter tous les autres droits de l’enfant.

UNE SITUATION AMÉLIORABLE

Nombreuses peuvent être les barrières sur le chemin de l’école. Parmi celles-ci citons les frais liés à l’école tels que matériel scolaire, frais de scolarité et uniformes, la distance à l’école, le travail domestique excluant les filles de l’éducation, l’hygiène menstruelle contraignant ces mêmes filles à manquer l’école, ou encore la faim obstacle évident à la concentration de l’élève.

De nombreuses communautés, et plus spécifiquement communautés villageoises, cumulent certains de ces obstacles entravant le droit fondamental à l’éducation de ses enfants.

ACTION 2022

Collecte de fonds permettant le financement de 100 à 200 kits scolaires pour les enfants dans le besoin des villages de Djibelor, Adéane et Manecounda et participation des enfants à l’enregistrement d’un single dédié aux droits des enfants sous la direction et participation de Lamine Cissokho.

”DIN RÄTT TILL SKOLA
Varje barn räknas

Rätten till utbildning är en av huvudprinciperna i den internationella konventionen om barnets rättigheter.
Det är en grundläggande rättighet som bidrar till att säkerställa att alla andra barns rättigheter respekteras.

EN SITUATION SOM KAN FÖRBÄTTRAS

Det kan finnas många hinder på vägen till skolan.
Det handlar bland annat om kostnader för skolmaterial, avgifter och uniformer, avstånd till skolan, hushållsarbete som hindrar flickor från att studera, menstruationshygien som tvingar flickor att utebli från skolan och hunger som är ett uppenbart hinder för elevernas koncentrationsförmåga.
Många samhällen, särskilt bysamhällen, har samlat på sig en del av dessa hinder för barnens grundläggande rätt till utbildning.

PROJEKTBESKRIVNING

Insamling av pengar för att finansiera 100 skolpaket till behövande barn i byarna Djibelor, Adéane och Manecounda och barnens deltagande i inspelningen av en singel om barns rättigheter under ledning och medverkan av Lamine Cissokho.

Il n’y a pas de trop petit soutien

Det finns inget som heter för lite stöd

Vos dons aideront à financer un sac d’école et le matériel scolaire nécessaire à un enfant pendant toute une année

Dina donationer bidrar till att finansiera en skolväska & skolmaterial för ett barn under ett helt år.

Kit scolaire / Skolkit

Un kit scolaire complet comprend un sac d’école et son matériel: cahier, crayons, matériel de géométrie et livres. Il représente un don conséquent pour les familles les plus pauvres. Un kit complet coûte 30 euros et est acheté sur place au Sénégal par notre association.Vous pouvez soit financer l’intégralité d’un kit soit une partie de celui-ci

Une photo de l’enfant qui aura recu votre don vous sera envoyée la mission accomplie. Vous recevrez également le film documentaire de la mission au printemps 2023.

En komplett skolväska består av en skolväska och dess material: anteckningsblock, pennor, geometriska material och böcker. Det är en betydande donation till de fattigaste familjerna. Ett komplett kit kostar 30 euro och köps in lokalt i Senegal av vår förening.Du kan antingen finansiera hela eller en del av kitet
Du kan antingen finansiera hela paketet eller en del av det

Du kan antingen finansiera hela eller en del av paketet.
En bild på det barn som har fått din donation kommer att skickas till dig när uppdraget är slutfört. Du kommer också att få dokumentärfilmen om uppdraget våren 2023.

Devenir membre /Bli medlem

Devenir membre de Help my Village pour un an vous coûtera 20 euros ou 30 pour 2 personnes d’une même famille. Vous aurez ainsi la possibilité de participer activement aux actions présentes et futures de l’association.

Notez que le financement total ou partiel du kit scolaire est possible tout en étant ou n’étant pas membre.

Att bli medlem i Help my Village i ett år kostar 20 euro eller 30 euro för två personer från samma familj. Detta ger dig möjlighet att aktivt delta i föreningens nuvarande och framtida verksamhet.
Du kommer att kunna delta i föreningens nuvarande och framtida verksamhet.

Notera att det är möjligt att finansiera skolpaketet helt eller delvis, oavsett om du är medlem eller inte.

 1. Föreningens namn och föreningens 

Föreningens namn är HELP MY VILLAGE – SENEGAL 

 1. Mål

Föreningen är en religiös och politisk obunden ideell förening med syfte att hjälpa människor på landsbygden i Senegal.

 1. Syfte

Föreningen ska jobba med olika projekt såsom:

Hygien och vardag:

Förbättra sanitet i skolor (bygga separata toaletter för flickor och pojkar)

Öka kunskaper om handhygien och riskerna med bakteriespridning

Ge stöd till flickor kring menstruation

Ge kunskap om hur man tillverka mensskydd

Dela ut hygienkit till behövande familjer

Dela ut glasögon till äldre behövande människor

Utbildning: 

Skolkit till behövande barn

Sprida ut kunskaper om barnens rättigheter

Stödja elevråd i skolor

Stödja barn som har en lång väg att gå till skolan 

 1. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i  Kalmar Län.

 1. Medlemskap

Medlem i föreningen är den som skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

 1. Avgifter

Att bli medlem i föreningen kostar 200 kr/år för enskild medlem, 300 kr/år för två personer boende på samma adress. 

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

 1. Styrelsen

Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelse utser inom sig kassör, ordförande och vice ordförande. 

 1. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handlar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar åt föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller minst två styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

 1. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande

 1. Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår

 1. Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 1. Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 50 % av avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 1. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 50 % av antalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till behövande personer i Senegal.